LEADER-PROJEKT SMÅLAND SYDOST

 

 

2012-03-30 beslutade Länsstyrelsens lantbruksenhet i Växjö på förslag från Leader Småland Sydost att bevilja Linnefors Stationshus Vänner projektstöd för bevarande och upprustning av Linnefors Stationshus.

 

Stödet är noggrant villkorat och uppgår till storleksordningen 780.000:-.

I ”skäl för beslut” står bl.a. : ”Projektet svarar upp mot Landsbygdsprogrammets åtgärder i axel 3 samt Leader Småland Sydosts målsättning Natur- och kulturturism som tillväxtmotor. Föreningen Linnefors Stationshus Vänner är mycket aktiva och har vid flera tillfällen visat en stark genomförandeförmåga

och stort ideellt engagemang. Projektet bedöms skapa en viktig mötesplats över generationsgränser och erbjuda boende och besökare möjligheter till olika aktiviteter i en återskapad, historiskt intressant kulturmiljö”.

 

Projektet genomfördes under åren 2012-2014 och avslutades under hösten 2014 med slutredovisning inlämnad till Länsstyrelsen i Växjö i oktober. Efter slutbesiktning på plats i november av kontrollant från länsstyrelsen blev redovisningen godkänd. Totalt utbetalades 757.183:- i bidrag inom projektets ram. Enligt avtalet skulle från föreningens sida utföras ideellt arbete motsvarande 330.000:-. Målet överträffades av oss eftersom vi kunde redovisa totalt 2644 arbetstimmar motsvarande 455.828:-. Detta innebär att föreningens närboende medlemmar tillsammans bidragit med nästan två års heltidstjänster för att genomföra projektet.

 

VÄLKOMMEN TILL

LINNEFORS stationshus vänner!

LEADER-PROJEKT SMÅLAND SYDOST

 

HITTA TILL LINNEFORS STATIONSHUS

Linnefors 102, Vissefjärda

Copyright © All Rights Reserved

WEBBANSVARIG

Seth-Olof Bergquist

admin@linneforsstationshus.se